Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Chuyển giao Công nghệ làm lồng nuôi cá biển, hồ chứa

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Dịch vụ Kỹ thuật

Sản phẩm của đơn vị: Phân viện Nghiên cứu NTTS

Mô tả chi tiết

Phân viện có thể cung cấp công nghệ làm lồng để nuôi cá biển hoặc hồ chứa cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

                                                 Hình ảnh lồng nuôi trên biển

                  

Liên hệ: Phòng Công nghệ nuôi - Phân viện