Services & Products

Service/Product name: Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá còm Chitala ornata

Service/Product type: Dịch vụ Kỹ thuật

Service/Product provided by: TT Công nghệ sinh học thủy sản

Detail description

-          Với những kết quả đã đạt được từ hai đề tài/dự án với sở Khoa học Công nghệ Hà Nội, chúng tôi sẵn sàng tư vấn và chuyển giao công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Còm trong điều kiện nuôi ngoài miền Bắc. Quy trình được áp dụng sẽ cho các thông số kỹ thuật cao và ổn định Đối với quy trình nuôi thương phẩm: tỷ lệ sống trên 80%; năng suất trên 20 tấn/ha; cỡ cá thu hoạch đạt trên 500 g/con. Quy trình sản xuất giống: Tỷ lệ đẻ  ≥ 85%; Tỷ lệ thụ tinh ≥ 85%, Tỷ lệ sống từ cá bột lên cá hương  ≥ 85%; Tỷ lệ sống từ cá hương lên cá giống  ≥ 90%.

Contacts: Văn phòngTrung tâm Công nghệ Sinh học Thủy sản, (Điện thoại: 022.23842383 Email: vanphongcnsh@ria1.org )

Product photos

Cá còm

Cá còm 2