Services & Products

Service/Product name: Dịch vụ sản phẩm

Service/Product provided by: TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc

Detail description

- Cá biển giống các loại, tôm sú bố mẹ sạch bệnh, hàu Thái bình dương giống và hàu bố mẹ, tôm chân trắng giống.

- Chuyển giao công nghệ về sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá song các loại, cá giò, cá hồng vân bạc, cá rô biển, hàu thái bình dương, hàu cửa sông, tu hài, ngao.

- Công nghệ nuôi tôm theo biofloc, công nghệ sản xuất giống tôm chân trắng bố mẹ sạch bệnh.

Contacts: Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Bắc