Services & Products

Service/Product name: Cung cấp cá hồi vân và cá tầm thương phẩm

Service/Product type: Dịch vụ Kỹ thuật

Service/Product provided by: TT Nghiên cứu Thuỷ sản nước lạnh

Detail description

- Cung cấp cá hồi vân thương phẩm cỡ 1,0 – 2,5kg

- Cung cấp cá tầm thương phẩm cỡ 2,0kg – 8kg

Contacts: Văn phòng: 0202216514; Giám đốc: Nguyễn Thanh Hải: 0985746688