Services & Products

Service/Product name: Tư vấn, chuyển giao công nghệ ương giống và nuôi thương phẩm cá hồi vân, cá tầm

Service/Product type: Chuyên gia tư vấn

Service/Product provided by: TT Nghiên cứu Thuỷ sản nước lạnh

Detail description

Tư vấn, chuyển giao công nghệ ương, nuôi thương phẩm cá hồi vân, cá tầm cho các địa phương và các doanh nghiệp tại các tỉnh phía Bắc.

Contacts: Văn phòng: 0202216514; Giám đốc: Nguyễn Thanh Hải: 0985746688