Services & Products

Service/Product name: Tập huấn về Kĩ thuật sản xuất và nuôi thương phẩm cá biển

Service/Product type: Tập huấn

Service/Product provided by: Phân viện Nghiên cứu NTTS

Detail description