Services & Products

Service/Product name: Sản xuất và cung cấp cá bột, cá hương, cá giống: cá song, cá giò, cá hồng mỹ, cá chim vây vàng

Service/Product type: Sản phẩm nuôi trồng

Service/Product provided by: Phân viện Nghiên cứu NTTS

Detail description

Phân viện có khả năng sản xuất, ký kết các hợp đồng cung cấp cá bột, cá hương, cá giống chất lượng cao các đối tượng như: cá song, cá giò, cá hồng,cá chim vây vàng....

Contacts: Phòng CN giống thủy sản ĐT: Lê Văn Tuấn SĐT: 0904 761500