Services & Products

Service/Product name: Chuyển giao công nghệ sản xuất giống ngao

Service/Product type: Dịch vụ Kỹ thuật

Service/Product provided by: Phân viện Nghiên cứu NTTS

Service/product of: Phát triển nghề nuôi ngao nhằm góp phần cải thiện và đa dạng hoá sinh kế cho cộng đồng cư dân nghèo ven biển miền Trung Việt Nam.

Detail description

Phân viện có thể chuyển giao công nghệ hoặc tập huấn về sản xuất giống ngao cho các tổ chức có nhu cầu.
                                            Hình ảnh của Công nghệ sinh sản ngao
   
           Hệ thống bể hình trụ (trái) và toàn bộ hệ thống ương nuôi ấu trùng xuống đáy (phải)

Contacts: Phân viện thủy sản Bắc Trung Bộ ĐT liên hệ: 0383 829 884