Services & Products

Service/Product name: Chuyển giao Công nghệ làm lồng nuôi cá biển, hồ chứa

Service/Product type: Dịch vụ Kỹ thuật

Service/Product provided by: Phân viện Nghiên cứu NTTS

Detail description

Phân viện có thể cung cấp công nghệ làm lồng để nuôi cá biển hoặc hồ chứa cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

                                                 Hình ảnh lồng nuôi trên biển

                  

Contacts: Phòng Công nghệ nuôi - Phân viện