Services & Products

Service/Product name: Cung ứng thức ăn thủy sản tại Trung tâm Tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ thủy sản

Service/Product type: Sản phẩm nuôi trồng

Author: Trung tâm Tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ thủy sản

Service/Product provided by: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản

Detail description

Cung cấp thức ăn nuôi các đối tượng: Rô phi, Trắm đen, cá Hồi vân, cá Tầm

Contacts: Trung tâm Tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ thủy sản, Địa chỉ: Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh, ĐT: 04.38273149; Di động: 0986500149