Services & Products

Service/Product name: Tư vấn, chuyển giao công nghệ

Service/Product type: Dịch vụ Kỹ thuật

Service/Product provided by: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản

Detail description

  1. Tư vấn nuôi thủy sản theo mô hình GAP
  2. Tư vấn thiết lập công thức thức ăn thủy sản
  3. Chuyển giao công nghệ sản xuất giống các đối tượng thủy sản nước ngot, lợ và mặn. Các đối tượng đặc sản nước ngọt nghiên cứu thành công trong những năm gần đây: các Lăng chấm, cá Chiên, cá Chạch chấu, cá Anh vũ, cá Nheo
  4. Chuyển giao công nghệ sản xuất thức ăn dạng viên cho các đối tượng: Cá Rô phi, cá Lăng, cá Chiên, cá Hồi, cá Tầm

Contacts: Trung tâm Tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ thủy sản, Địa chỉ: Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh, ĐT: 04.38273149; Di động: 0986500149