Services & Products

Service/Product name: Tập huấn kỹ thuật

Service/Product type: Tập huấn

Service/Product provided by: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản

Detail description

- Tập huấn ký thuật nuôi thủy sản;

- Tập huấn kỹ thuật sản xuất giống thủy sản;

- Tập huấn kỹ thuật sản xuất thức ăn cho các đối tượng thủy sản

Contacts: Trung tâm Tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ thủy sản, Địa chỉ: Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh, ĐT: 04.38273149; Di động: 0986500149