Services & Products

Service/Product name: Cá Chép lai V1

Service/Product type: Sản phẩm nuôi trồng

Author: TT Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc

Service/Product provided by: TT Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc

Detail description

Chuyển giao công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm, cung cấp đàn cá hậu bị và bố mẹ đạt tiêu chuẩn, cung cấp cá bột cá hương và cá giống theo nhu cầu.

Contacts: Fax: 03203860732 DĐ: 0987.877.598