Services & Products

Service/Product name: Cá rô phi đơn tính sản xuất bằng phương pháp lai khác loài (lai xa) và xử lý hormone (NOVIT)

Service/Product type: Sản phẩm nuôi trồng

Author: Lê Ngọc Khánh

Service/Product provided by: TT Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc

Service/product of: Sản xuất cá rô phi giống đơn tính đực bằng phương pháp lai khác loài

Detail description

Chuyển giao công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm, cung cấp đàn cá hậu bị và bố mẹ đạt tiêu chuẩn, cung cấp cá bột cá hương và cá giống theo nhu cầu

Contacts: DĐ: 0912919564 Email: lnkhanh@ria1.org Fax: 03203860732