Services & Products

Service/Product name: Cá Nheo mỹ

Service/Product type: Dịch vụ Kỹ thuật

Author: Nguyễn Anh Hiếu

Service/Product provided by: TT Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc

Service/product of: Nghiên cứu khả năng phát triển nuôi cá Nheo Mỹ(Ictalurus punctatus, Rafinesque, 1818) ở miền Bắc Việt Nam

Detail description

Chuyển giao công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm, cung cấp đàn cá hậu bị và bố mẹ đạt tiêu chuẩn, cung cấp cá bột cá hương và cá giống theo nhu cầu.

Contacts: DĐ: 0914778623 Email: nahieu@ria1.org Fax: 03203860732