Services & Products

Service/Product name: Cá Chiên

Service/Product type: Dịch vụ Kỹ thuật

Author: Võ Văn Bình

Service/Product provided by: TT Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc

Service/product of: Khai thác và phát triển nguồn gen cá Chiên Bagarius rutilus Ng & Kottelat, 2000

Detail description

Chuyển giao công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm, cung cấp đàn cá hậu bị và bố mẹ đạt tiêu chuẩn, cung cấp cá bột cá hương và cá giống theo nhu cầu.

Contacts: DĐ: 0964376315 Email: vovanbinh@ria1.org Fax: 03203860732