Services & Products

Service/Product name: Hướng dẫn sử dụng các phần mềm tin sinh phổ biến dùng trong sinh học phân tử

Service/Product type: Dịch vụ Kỹ thuật

Service/Product provided by: TT Công nghệ sinh học thủy sản

Detail description

-        Các phần mềm phổ biến dùng trong xử lý số liệu phân tích đoạn (genotyping) như: GenMarker, GenMapper

-        Các phần mềm phổ biến dùng trong xử lý số liệu giải trình tự (sequencing) như: Bioedit, Finch TV, Mega

-        Các phần mềm phổ biến dùng trong phân tích số liệu di truyền: Genepop, PopGen, Arlequin, Structure, Microsatellite tool kit, GenAlex, Cervus, Colony, Genchecker, DnaSP, Network,…

-        Các phần mềm, công cụ phân tích online trên NCBI, BOLD, EBI,…

Contacts: Văn phòngTrung tâm Công nghệ Sinh học Thủy sản, (Điện thoại: 022.23842383 Email: vanphongcnsh@ria1.org )

Product photos

Hướng dẫn sử dụng các phần mềm tin sinh

Hướng dẫn sử dụng các phần mềm tin sinh