Services & Products

Service/Product name: Bảo quản tinh động vật thủy sản

Service/Product type: Dịch vụ Kỹ thuật

Service/Product provided by: TT Công nghệ sinh học thủy sản

Detail description

-          Bảo quản tinh đông lạnh động vật thủy sản: Cá nước ngọt (cá chép, tra, chạch, một số loài cá đặc sản,..), cá biển (cá mú, cá giò,…), giáp xác (tôm thẻ chân trắng, tôm sú,…), và nhuyễn thể (hầu, ngao,…).

-          Công nghệ có tính ưu việt có thể lưu giữ tinh trong thời gian dài 3-5 năm, với tỷ lệ sống sau giải đông cao (40-80%) tùy theo từng đối tượng.

-          Công nghệ bảo quản tinh động vật thủy sản giúp lưu giữ, bảo tồn, phục vụ công tác chọn giống, sinh sản nhân tạo đối với các đối tượng trên.

Contacts: Văn phòngTrung tâm Công nghệ Sinh học Thủy sản, (Điện thoại: 022.23842383 Email: vanphongcnsh@ria1.org )

Product photos

Bảo quản tinh

Bảo quản tinh