Đề tài, dự án

Hỗ trợ nuôi trồng thuỷ sản miền núi Việt Nam
Mã đề tài dự án: 29/MZe/B/08-10
Đề tài thuộc đơn vị: TT Nghiên cứu đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản
Chủ nhiệm đề tài: Đại học khoa học tự nhiên của Séc, Praha
Cấp quản lý: Dự án quốc tế
Cơ quan phối hợp: Viện Nghiên cứu NTTS1
Kinh phí: 10.000 CZK
Năm bắt đầu: 2008
Năm kết thúc: 2010
Địa điểm: Lạng Sơn- Cao Bằng
Tóm tắt nội dung:
  • Dự án đưa ra nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng nông thôn bằng cách giới thiệu các công nghệ nuôi bền vững trong khu vực nuôi cá nước ngọt. Từ đó gia tăng chất lượng và sản lượng trong sản xuất và trong việc tạo ra một môi trường kinh tế - xã hội ổn định hơn trong khu vực. 
  • Dự án đề xuất sẽ phát triển rộng rãi công nghệ canh tác phù hợp có sẵn, xuất phát từ điều kiện địa phương để phát triển một cách  bền vững, dễ dàng tái sản xuất thân thiện với môi trường.
Mục tiêu:
  • Triển khai hệ thống nuôi trồng thủy sản bền vững tại các tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng.
Kết quả đạt được:
  1. Phân tích/ đánh giá tiềm năng nuôi trồng thủy sản.
  2. Lựa chọn các hợp tác xã và chiến lược quản lý/ phát triển.
  3. Nâng cao năng lực của thành viên các Hợp tác xã.
  4. Triển khai các hệ thống/mô hình nuôi trồng thủy sản thí điểm.
  5. Mở rộng các hệ thông/ mô hình nuôi trồng thủy sản.