Đề tài, dự án

Đánh giá trình độ công nghệ nuôi tôm ở Việt Nam
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Công nghệ nuôi thương phẩm
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu cơ bản
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Vũ Văn Dũng
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I
Cấp quản lý: Cấp bộ
Cơ quan phối hợp: Viện NC NTTS II, III; Viện Kinh tế Quy hoạch Thủy sản; Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công ty Công nghệ hóa sinh Việt Nam
Kinh phí: 707,340,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2006
Năm kết thúc: 2007
Nguồn vốn: Ngân sách SNKH
Tóm tắt nội dung:
  • Thu thập và xử lý các tài liệu liên quan đến các tiêu chí đánh giá và tình hình áp dụng công nghệ nuôi tôm ở trong và ngoài nước.
  • Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá trình độ công nghệ với các hình thức nuôi (phương thức) khác nhau.
  • Khảo sát hiện trạng công nghệ tôm nuôi với các hình thức nuôi khác nhau.
  • So sánh với trình độ công nghệ của Việt Nam so với các nước trong khu vực.
  • Đề xuất và khuyến nghị phục vụ xây dựng chiến lược và chương trình khoa học công nghệ phát triển nuôi tôm của Việt Nam trong giai đoạn tới.
Mục tiêu:
  • Cung cấp luận cứ cho đề xuất chiến lượng và chương trình phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nuôi tôm
Kết quả đạt được:
  1. Bộ tiêu chí đánh giá công nghệ nuôi tôm ở Việt Nam.
  2. Số liệu, tài liệu về nghiên cứu khoa học và nuôi tôm nước lợ ở các cơ sở nghiên cứu và các tỉnh ven biển trong cả nước.