Đề tài, dự án

Phát triển và quản lý nghề nuôi và khai thác cá hồ chứa Việt Nam
Mã đề tài dự án: FIS/2001/013
Đề tài thuộc đơn vị: TT Nghiên cứu đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản
Chủ nhiệm đề tài: Lê Thanh Lựu
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện nghiên cứu NTTS 1
Cấp quản lý: Dự án quốc tế
Cơ quan phối hợp: Viện Nghiên cứu nguồn lợi biển và nước ngọt
Kinh phí: 244,400 USD
Năm bắt đầu: 2001
Năm kết thúc: 2004
Tóm tắt nội dung:
  • Cải thiện các hoạt động hiện tại của nghề cá dựa trên thả nuôi ở các hồ chứa nhỏ do nông dân quản lý, với mục đích phát triển một mô hình sản xuất tốt nhất.
  • Đánh giá hiện trạng khai thác cá của các hồ chứa vừa và lớn, với mục đích cung cấp các đề xuất sơ bộ nâng cao khả năng quản lý cho Chính phủ Việt Nam nhằm gia tăng năng xuất và ổn định nghề cá hồ chứa một cách lâu dài.
  • Khai thác những khả năng nhằm phát triển các mô hình dự đoán năng suất dựa trên các đặc trưng sử dụng đất vùng ven hồ, như đã làm với dự án 9744 ở Sri Lanka.
Mục tiêu:
  • Mục tiêu dài hạn của dự án này là đóng góp thông tin có liên quan và đề xuất cho việc lập kế hoạch phát triển của Chính phủ Việt Nam nhằm cải thiện một cách có ý nghĩa sản lượng cá từ nguồn lợi hồ chứa quốc gia. Điều này sẽ hỗ trợ chính phủ đạt được các mục tiêu phát triển lớn hơn về gia tăng cung cấp cá hiệu quả với giá phải chăng cho người nghèo ở nông thôn và tạo ra các cơ hội sinh kế mới cho cộng đồng dân cư sống ven hồ chứa.
Kết quả đạt được:
  1. Xây dựng được kỹ thuật ương những loài cá được nuôi phổ biến ở Việt Nam từ cá bột lên cá giống bằng hình thức nuôi lồng ở những hồ chứa lớn
  2. Nâng cao năng lực những nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam trong việc quản lý nghề cá hồ chứa, phân tích chất lượng nước và thu thập số liệu.
  3. Nâng cao nhận thức của cán bộ thủy sản cấp tỉnh về những chiến lược sử dụng tối ưu và bền vững những hồ chứa do nông dân quản lý và ương thành công từ cá bột lên cá giống trong lồng.