Đề tài, dự án

Nghiên cứu ứng dụng và hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm điệp
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Giống
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Hà Đức Thắng
Học hàm, học vị: Kỹ Sư
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh phí: 953,112,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2006
Năm kết thúc: 2007
Nguồn vốn: Ngân sách SNKH
Địa điểm:
Quảng Ninh
Tóm tắt nội dung:
  • Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học như sinh sản sinh trưởng.
  • Nghiên cứu ứng dụng và hoàn thiện công nghệ sản xuất giống điệp Texas.
  • Nghiên cứu đánh giá chất lượng sản phẩm điệp Texas nuôi tại Việt Nam.
Mục tiêu:
  • Nghiên cứu ứng dụng và hoàn thiện công nghệ sản xuất giống, nuôi thương phẩm điệp Texas tại vùng vịnh Hạ Long, Bái Tử Long.
Kết quả đạt được:
  1. 3280000 con điệp giống, điệp thương phẩm.
  2. 2 quy trình công nghệ sản xuất giống và công nghệ nuôi thương phẩm.