Đề tài, dự án

Nghiên cứu đặc điếm sinh học, kỹ thuật nuôi thương phẩm và tạo đàn cá hậu bị 5 loài cá biển kinh tế: cá song vàng, cá song chuột, cá hồng vân bạc, cá chim vây vàng
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Đa dạng sinh học
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Lê Xân
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh phí: 2,174,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2004
Năm kết thúc: 2006
Nguồn vốn: Ngân sách SNKH
Địa điểm: Hải Phòng
Tóm tắt nội dung:
  • Nghiên cứu đặc điểm sinh học.
  • Nghiên cứu công nghệ nuôi.
  • Chọn lọc đàn cá bố mẹ hậu bị.
  • Nghiên cứu các loại bệnh thường gặp và biện pháp phòng trị.
Mục tiêu:
  • Nắm được đặc điểm sinh học của 5 loài cá biển kinh tế.
  • Xây dựng quy trình công nghệ nuôi thương phẩm 5 loài.
  • Tạo đàn cá hậu bị của 5 loài (100 con cá song vằn, 4 loài cá còn lại mỗi loài 200 con).
Kết quả đạt được:
  1. 5 quy trình công nghệ nuôi cá thương phẩm cho 5 loài.
  2. Đặc điểm sinh học của từng loài.
  3. Bệnh và biện pháp phòng trị cho từng loài.