Đề tài, dự án

Nghiên cứu đánh giá nguồn lợi thủy sản nước lạnh ở miền bắc Việt Nam, đề xuất biện pháp quản lý và phát triển nguồn lợi
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Nguồn lợi
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Bùi Đắc Thuyết
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh phí: 988,990,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2005
Năm kết thúc: 2006
Nguồn vốn: Ngân sách SNKH
Địa điểm: Lào Cai
Tóm tắt nội dung:
 • Điều tra đánh giá nguồn nước lạnh.
 • Điều tra khu hệ động vật thủy sản.
 • Nghiên cứu đặc điểm sinh học một số loài thủy sản có giá trị kinh tế.
 • Điều tra điều kiện kinh tế xã hội của cộng đồng dân cư trong vùng nghiên cứu.
 • Đề xuất biện pháp quản lý và phát triển nguồn lợi như khoanh vùng, nuôi thả các loài có giá trị kinh tế, đưa nuôi một số đối tượng nhập nội có giá trị kinh tế.
Mục tiêu:
 • Đánh giá tài nguyên nguồn nước lạnh làm cơ sở để quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản nước lạnh ở miền bắc Việt Nam.
 • Đánh giá nguồn lợi một số loài thủy sản nước lạnh quan trọng và đặc điểm sinh học của một số loài cá nước lạnh có giá trị kinh tế làm cơ sở cho việc quản lý và phát triển nguồn lợi thủy sản nước lạnh.
Kết quả đạt được:
 1. Bảng số liệu về khí tượng thủy văn khu vực nghiên cứu.
 2. Tài liệu về khu hệ cá, động vật không xương sống cỡ lớn.
 3. Số liệu về vùng nước lạnh và các điều kiện thủy văn của các thủy vực nước lạnh.
 4. Mẫu vật, đặc điểm sinh học và bảng biểu đồ tình trạng phân bố của các loài cá, giáp xác, thân mềm cỡ lớn trong các vùng nước lạnh.
 5. Bản đồ hiện trạng các thủy vực nước lạnh và bản đồ phân bố các loài cá, động vật không xương sống cỡ lớn trong các vùng nước lạnh.