Đề tài, dự án

Nghiên cứu độc lực của các chủng vi khuẩn Vibrio spp gây hội chứng hại tử gan tụy cấp trên tôm nuôi nước lợ và giải pháp khống chế
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Bệnh
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu cơ bản
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thị Yến
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện nghiên cứu NTTS 1