Đề tài, dự án

Điều tra đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc, hóa chất và các chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản nhằm xây dựng các giải pháp quản lý
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Bệnh
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu cơ bản
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Mai Văn Tài
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện nghiên cứu NTTS 1
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh phí: 290,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2003
Năm kết thúc: 2004
Địa điểm: Điều tra trên phạm vi toàn quốc
Mục tiêu:
  • Đánh giá được hiện trạng sử dụng. 
  • Xây dựng được một số giải pháp quản lý thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học.
Kết quả đạt được:
  1. Đánh giá được hiện trạng sử dụng thuốc, hóa chất và CPSH trong NTTS nói chung và các lĩnh vực sản xuất giống và nuôi thương phẩm ở các đối tượng nuôi khác nhau.
  2. Xây dựng được một số giải pháp quản lý.