Đề tài, dự án

Ứng dụng di truyền số lượng và di truyền phân tử  để tạo vật liệu ban đầu cho chọn giống tôm chân trắng theo tính trạng tăng trưởng
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Di truyền
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Trần Thế Mưu
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I