Đề tài, dự án

Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá song chuột
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Di truyền
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu cơ bản
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đức Tuấn
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I