Đề tài, dự án

Nghiên cứu công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm Hầu thái Bình Dương (Crassostrea gigas) phục vụ xuất khẩu
Mã đề tài dự án: KC06.18/06-10
Lĩnh vực: Giống
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Cao Trường Giang
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I
Cấp quản lý: Cấp nhà nước
Cơ quan phối hợp: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển sản xuất Hạ Long
Kinh phí: 3,060,000,000 VNĐ
Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp khoa học
Địa điểm: Quảng Ninh, Hải Phòng
Tóm tắt nội dung:
  • Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh trưởng và ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường chủ yếu đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của Hầu Thái Bình Dương
  • Nghiên cứu đặc điểm sinh sản; công nghệ sản xuất giống hầu và xây dựng mô hình sản xuất hầu giống
  • Nghiên cứu công nghệ nuôi hầu Thái Bình Dương thương phẩm và xây dựng mô hình nuôi
  • Nghiên cứu các loại bệnh của hầu Thái Bình Dương (trong trại giống và ngoài vùng nuôi) và biện pháp phòng trị
Mục tiêu:
  • Có được công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm đảm bảo an toàn môi trường, sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu
Kết quả đạt được:
Đã xây dựng và làm chủ được quy trình công nghệ sản xuất giống Hầu Thái Bình Dương, hiện công nghệ này đã áp dụng vào sản xuất ở nhiều quy mô khác nhau và đã khẳng định được tính ổn định ban đầu của quy trình công nghệ. Đề tài cũng đang xây dựng dự án SXT để mở rộng quy mô sản xuất giống và nuôi, và sẽ chuyển giao công nghệ cho các địa phương, đơn vị có nhu cầu.