Đề tài, dự án

Khai thác và phát triển nguồn gen cá song chanh
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Di truyền
Loại đề tài dự án: Khai thác nguồn gen
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Nhật Sơn
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I
Cấp quản lý: Cấp bộ