Đề tài, dự án

Lưu giữ đàn cá bố mẹ và sản xuất giống
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Giống
Loại đề tài dự án: Nhiệm vụ thường xuyên
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Vũ Văn In
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kết quả đạt được:

1.Đã hoàn thành báo cáo kết quả lưu giữ 03 loài cá biển: cá song vua, cá song chuột và cá vược.

 2. Đã hoàn thành báo cáo kết quả sản xuất giống 3 loài cá biển năm 2019.

 3. Cá giống:

 + Cá song lai: 10.000 con (kích thước 3-5 cm).

 + Cá song chuột: 5.000 con (kích thước 3-5 cm).

+ Cá vược: 10.000 con (kích thước:3-5 cm)