Đề tài, dự án

Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm rươi
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Giống
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Cao Văn Hạnh
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kết quả đạt được: Đã hoàn thiện công nghệ sản xuất giống rươi và đang thử nghiệm nuôi thương phẩm