Đề tài, dự án

Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống hàu Thái Bình Dương
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Giống
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Vũ Văn In
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I
Cấp quản lý: Cấp bộ