Đề tài, dự án

Sản xuất thử nghiệm giống nguồn gen cá Mú cọp
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Giống
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đức Tuấn
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I
Kết quả đạt được: Đang triển khai