Đề tài, dự án

Hợp đồng nhánh: Bảo tồn lưu giữ nguồn gen và giống thủy sản khu vục miền Bắc
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Di truyền
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu cơ bản
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Vũ Văn In
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Kết quả đạt được: 1. Bảo tồn và lưu giữ 04 loại nguồn gen hải sản, gồm: 1. Cá song chanh (Epinephelus malabaricus Bloch&Schneider,1801); 2. Cá Song dẹt (Epinephelus bleeker Vailant,1878); 3. Cá song vua (Epinephelus lanceolatus Block,1790); 4. Cá song da báo (Plectropomus leopardus Lacepede,1802).

2. Bảo tồn và lưu giữ 05 ngồn gen vi tảo: 1. Nannochloropsis oculata; 2. Chaetoceros calcitrans; 3. Chaetoceros muelleri; 4. Thalassiosira pseudonana; 5. Isochrysis gabana