Đề tài, dự án

Hợp đồng nhánh dự án: Sản xuất tôm sú bố mẹ sạch bệnh

Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Giống
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Cao Trường Giang
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I
Cơ quan phối hợp: Công ty TNHH MOANA Ninh Thuận
Địa điểm: Tỉnh Ninh Thuận
Kết quả đạt được: Dự án đang triển khai, bước đầu đã sản xuất được 17.599 con tôm sú bố mẹ đạt chất lượng cao và số lượng tôm bố mẹ này đã được cung cấp cho một số công ty sản xuất tôm giống trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận