Đề tài, dự án

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quan trắc cảnh báo môi trường dịch bệnh thủy sản miền Bắc
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Môi trường
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Mai Văn Tài và Nguyễn Hữu Nghĩa
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh phí: 1,301,640,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2006
Năm kết thúc: 2008
Nguồn vốn: Ngân sách SNMT
Tóm tắt nội dung:
  • Năm 1 (2006): Phát triển website sử dụng cơ sở dữ liệu tập trung để cung cấp thông tin về môi trường và dịch bệnh thủy sản phù hợp với yêu cầu của các bên tham gia.
  • Năm 2 (2007): Phát triển phần mềm với các chức năng chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng và hữu hiệu cho các bên tham gia.
  • Năm 3 (2008): Phát triển phần mềm và cơ chế để hỗ trợ cho các bên tham gia vào hệ thống có thể xử lý được các vấn đề bất thường về môi trường, dịch bệnh. Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các thông tin cảnh báo.
Mục tiêu:
Mục tiêu chung: 
  • Hình thành cơ chế trao đổi thông tin thông qua một hệ thống mạng và cơ sở dữ liệu dùng chung cho tất cả các bên liên quan trong công tác quan trắc cảnh báo môi trường, dịch bệnh thủy sản.

Mục tiêu cụ thể: 
  • Xây dựng được trang web thông tin chuyên dùng và cấu trúc cơ sở dữ liệu dùng chung cho quan trắc cảnh báo môi trường dịch bệnh thủy sản; 
  • Xây dựng được phần mềm, cơ sở dữ liệu hỗ trợ cho công tác quan trắc và cảnh báo môi trường dịch bệnh thủy sản;
  • Phát triển các cơ chế tổng hợp, phân tích và phản hồi thông tin hỗ trợ người nuôi và nhà quản lý ứng phó với các diễn biến bất thường xảy ra. Công bố các bản tin cảnh báo dịch bệnh, môi trường trên một số phương tiện thông tin đại chúng.
Kết quả đạt được:
  1. Website, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu quan trắc cảnh báo môi trường dịch bệnh thủy sản.
  2. Bản đồ GIS tích hợp trực tuyến.
  3. Hệ thống nhắn tin SMS tích hợp giúp cảnh báo dựa vào kiến thức chuyên gia.