Đề tài, dự án

Quan trắc, cảnh báo môi trường và dịch bệnh tôm nuôi tại một số tỉnh miền bắc Việt Nam năm 2006
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Môi trường
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu cơ bản
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Mai Văn Tài
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện NC NTTS I
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh phí: 450,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2006
Năm kết thúc: 2006
Nguồn vốn: Ngân sách SNKH
Địa điểm: Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh
Tóm tắt nội dung:
  • Triển khai hoạt động quan trắc.
  • Thu và lưu giữ số liệu quan trắc.
  •  Đánh giá chất lượng môi trường, nguy cơ hoặc diễn biến của dịch bệnh.
  • Áp dụng phần mềm thông tin địa lý GIS/MapInfo.
Mục tiêu:
Mục tiêu trước mắt: 
  • Cung cấp thông tin, cảnh báo môi trường và dịch bệnh cho các cơ quan quản lý và người sản xuất ở vùng nuôi thủy sản Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Mục tiêu lâu dài: 
  • Tiến tới hoàn thiện hệ thống quan trắc, cảnh báo môi trường và dịch bệnh khu vực nuôi thủy sản toàn miền bắc và toàn quốc góp phần phát triển ngành NTTS bền vững.
Kết quả đạt được:
  1. Hiện trạng diễn biến dịch bệnh và biện pháp phòng trị sau mỗi đợt thu mẫu và sau vụ nuôi.
  2. Hiện trạng NTTS của khu vực miền Bắc.
  3. Hệ thống CSDL tập trung.
  4. Hiện trạng môi trường, dịch bệnh dự đoán diễn biến biến đổi có thể xảy ra trong năm 2007.