Đề tài, dự án

Quan trắc, cảnh báo chất lượng môi trường và dịch bệnh thủy sản miền bắc Việt Nam năm 2005
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Môi trường
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Mai Văn Tài
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện NC NTTS I
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh phí: 250,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2005
Năm kết thúc: 2005
Nguồn vốn: Ngân sách SNMT
Địa điểm: Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh
Tóm tắt nội dung:
  • Thu và phân tích mẫu lý hóa môi trường, tảo độc, sinh vật chỉ thị và các tác nhân gây bệnh dịch theo kế hoạch và tình huống tại các địa điểm đã chọn.
  • Xử lý phân tích đánh giá báo dự vào các số liệu đã quan trắc.
Mục tiêu:
  • Cung cấp những bản tin cảnh báo về môi trường và bệnh phục vụ sản xuất NTTS, tạo cơ sở dữ liệu để có thể đánh giá xu hướng phát triển của môi trường và bệnh và hỗ trợ các nhà quản lý hoạch định chính sách và đối phó với ô nhiễm môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản hiệu quả.
Kết quả đạt được:
  1. Số liệu về các hoạt động nuôi trồng thủy sản và các kết quả quan trắc.
  2. Phần mềm quản lý số liệu để dễ truy cập.
  3. Các bản tin dự báo, cảnh báo, khuyến cáo.