Đề tài, dự án

Quan trắc, cảnh báo chất lượng môi trường và dịch bệnh thủy sản miền bắc Việt Nam năm 2004
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Môi trường
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Mai Văn Tài
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện NC NTTS I
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh phí: 250,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2004
Năm kết thúc: 2004
Địa điểm:
Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh
Tóm tắt nội dung:
  • Bộ thông số quan trắc và tần suất được thống nhất quy định năm 2003.
  • Thu và phân tích mẫu tại 5 tỉnh quan trắc.
  • Điều kiện tự nhiên và hiện trạng nuôi thủy sản của những vùng quan trắc.
Mục tiêu:
  • Đánh giá hiện trạng kết quả quan trắc và cảnh báo môi trường thủy lý hóa năm 2004 và đề xuất cho hoạt động quan trắc và thủy lý hóa trong thời gian tới.
Kết quả đạt được:
  1. Tiến hành 4 đợt thu thập, phân tích và phản hồi kết quả các khuyến cáo cho người dân, cơ quan thủy sản địa phương.
  2. Phát triển và đưa vào thử nghiệm mạng WAN trong quan trắc.
  3. Bộ thông số thủy lý, thủy hóa tại 5 tỉnh quan trắc.