Đề tài, dự án

Quan trắc, cảnh báo chất lượng môi trường và dịch bệnh thủy sản miền bắc Việt Nam năm 2003
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Môi trường
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Mai Văn Tài
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện NC NTTS I
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh phí: 150,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2003
Năm kết thúc: 2003
Địa điểm: Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.
Mục tiêu:
  • Cung cấp thông tin, cảnh báo môi trường và dịch bệnh cho các cơ quan quản lý và người sản xuất ở các vùng quan trắc
Kết quả đạt được:
  1. Bộ thông số môi trường thủy lý hóa, môi trường thủy sinh vật.
  2. Thực vật nổi và tảo độc.