Đề tài, dự án

Quan trắc, cảnh báo chất lượng môi trường và dịch bệnh thủy sản miền bắc Việt Nam năm 2002
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Môi trường
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Mai Văn Tài
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện NC NTTS I
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh phí: 350,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2002
Năm kết thúc: 2002
Địa điểm: Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.
Tóm tắt nội dung:
  • Xác định cơ sở khoa học hình thành mạng lưới quan trắc.
  • Xác định bộ chỉ số quan trắc.
Mục tiêu:
Mục tiêu dài hạn: 
  • Quan trắc, cảnh báo môi trường và dịch bệnh cung cấp thông tin về môi trường, dịch bệnh cho các nhà quản lý và sản xuất để phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.

Mục tiêu trước mắt:
  • Hình thành và đưa vào hoạt động mạng lưới quan trắc môi trường để cảnh báo môi trường, dịch bệnh và đề ra các phương án phòng dịch bệnh nguy hiểm, xử lý môi trường cho một số đối tượng nuôi chính, ở một số khu vực nuôi tập trung. Xây dựng cơ sở dữ liệu một cách hệ thống, làm cơ sở luận chứng cho các chương trình phát triển thủy sản.