Projects

Chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá chép lai V1
Project ID:
Subjects: Giống
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản
Project director: Đinh Văn Thành
Academic degree: Thạc sỹ
Manage by: Viện NC NTTS I
Administration level: Cấp bộ
Budget: 500,000,000 VNĐ
Start: 2010
End: 2011
Short description:
  • Đào tạo nguồn nhân lực.
  • Tạo quần đàn cá bố mẹ cá chép V1.
  • Sinh sản nhân tạo và ương nuôi cá giống.
Objectives:
Mục tiêu lâu dài: 
  • Nâng cao năng lực sản xuất giống và gia tăng tỷ trọng cá chép V1.

Mục tiêu cụ thể: 
  • Nâng cao năng lực cho cán bộ kỹ thuật của bên tiếp nhận;
  • Tạo quần đàn cá bố mẹ cá chép V1 có chất lượng tốt.
Outputs:
  1. Đàn cá bố mẹ có chất lượng tốt 300 kg/mỗi cơ sở tiếp nhận công nghệ.
  2. Đào tạo được 4 cán bộ kỹ thuậ cho cơ sở tiếp nhận công nghệ.
  3. Tại mỗi cơ sở tiếp nhận công nghệ sản xuất được 1,2 triệu cá bột và 0,25 triệu cá hương tỷ lệ sống đạt 30-60%.