Projects

Chuyển giao công nghệ sản xuất nhân tạo giống cá chày mắt đỏ
Project ID:
Subjects: Giống
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản
Project director: Phạm Đức Lương
Academic degree: Kỹ sư
Manage by: Viện NC NTTS I
Administration level: Cấp bộ
Budget: 400,000,000 VNĐ
Start: 2010
End: 2010
Project areas: Bến Tre, Nam Định
Short description:
  • Tại cơ quan chuyển giao: tổ chức các lớp tập huấn lỹ thuyết; Các bài giảng liên quan đến công nghệ chuyển giao; Tổ chức thực hành tại cơ quan chuyển giao.
  • Tại cơ quan nhận chuyển giao: thống kê và chuẩn bị các cơ sở vật chất tại cơ quan nhận chuyển giao; Triển khai sản xuất thử; Tiến hành kiểm tra và đánh giá kết quả sản xuất thử.
Objectives:
  • Chuyển giao thành công công nghệ sản xuất nhân tạo giống cá chày mắt đỏ cho 3 cơ sở sản xuất cá giống của 3 tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Ninh Bình.
  • Đào tạo lỹ thuật viên cho các cơ sở sản xuất.
  • Xây dựng được đàn cá chày mắt đỏ hậu bị và đàn cá bố mẹ đảm bảo chất lượng.
Outputs:
  1. Các chỉ tiêu sinh sản và ương nuôi cá giống của quy trình thực hiện tại cơ quan tiếp nhận công nghệ.
  2. 200000 con cá giống cỡ 4-6 cm.