Projects

Chuyển giao công nghệ sản xuất giống nghêu Bến Tre
Project ID:
Subjects: Giống
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: Phân viện Nghiên cứu NTTS
Project director: Chu Chí Thiết
Academic degree: Thạc sỹ
Manage by: Viện NC NTTS I
Administration level: Cấp bộ
Partner institutions: TT giống thủy sản Bến Tre, TT giống hải sản Nam Định.
Budget: 400,000,000 VNĐ
Start: 2010
End: 2011
Project areas: Bến Tre, Nam Định.
Short description:
 • Kỹ thuật nuôi cấy tảo sinh khối.
 • Các kỹ thuật trong quy trình sinh sản nhân tạo nghêu giống.
 • Các yêu cầu trong vận hành trại giống.
 • Bài giảng về kỹ thuật lưu giữ và nuôi tảo sinh khối.
 • Bài giảng về quy trình kỹ thuật sản xuất giống nghêu.
 • Khảo sát cải tạo và nâng cấp trại giống.
 • Triển khai sản xuất thử nghiệm.
Objectives:
Mục tiêu lâu dài: 
 • Chuyển giao công nghệ sản xuất giống nhân tạo nghêu Bến Tre cho các địa phương.

Mục tiêu cụ thể:
 • Chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất giống nhân tạo nghêu Bến Tre cho 2 cơ sở về cả lý thuyết và thực hành; 
 • Cung cấp một phần con giống tại chỗ cho ngư dân ở địa phương nuôi thương phẩm.
Outputs:
 1. Quy trình công nghệ sản xuất nhân tạo giống nghêu Bến Tre.
 2. Mỗi cơ sở có 3 cán bộ hoặc kỹ thuật viên thành thạo nghề sản xuất nghêu giống.