Projects

Sản xuất giống và thử nghiệm nuôi thương phẩm cá chạch sông
Project ID:
Subjects: Giống
Type of Projects: Nghiên cứu cơ bản
Run by: TT Công nghệ sinh học thủy sản
Project director: Trần Thị Thúy Hà
Academic degree: Tiến sỹ
Administration level: Cấp nhà nước
Outputs: Lưu ý: Đề tài thuộc Trung tâm Di truyền và chọn giống nay sát nhập đổi tên thành TT CN sinh học thủy sản