Projects

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Chày mắt đỏ (Squaliobarbus curriculus Richardson, 1846)
Project ID:
Subjects: Giống
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản
Project director: Phạm Đức Lương
Academic degree: Kỹ sư
Manage by: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I
Administration level: Cấp bộ
Partner institutions: TT thủy sản Hà Giang, TT thủy sản Hòa Bình
Budget: 1,364,555,000 VNĐ
Funding: Ngân sách SNKH
Project areas: Bắc Ninh, Hà Giang, Hòa Bình.
Short description:
  • Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của cá chày mắt đỏ để xây dựng quy trình nuôi vỗ thành thục trong điều kiện nhân tạo.
  • Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi vỗ thành thục cho cá đẻ nhân tạo.
  • Nghiên cứu kỹ thuật ấp trứng và xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo.
  • Nghiên cứu nuôi thương phẩm cá chày mắt đỏ.
Objectives:
Mục tiêu chung: 
  • Xây dựng được quy trình sản xuất giống cá chày mắt đỏ; 
  • Xây dựng quy trình nuôi thương phẩm cá chày mắt đỏ.

Mục tiêu cụ thể:
  • Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất giống cá chày mắt đỏ; 
  • Xây dựng dự thảo quy trình công nghệ nuôi thương phẩm đạt năng suất 12 - 14 tấn/ha.
Outputs:
  1. Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo  cá Chầy mắt đỏ đạt các chỉ tiêu tỷ lệ cá thành thục đạt 85%, tỷ lệ cá đẻ đạt trên 80%. Ương cá bột lên cá hương trong giai lưới và trong ao đất ở mật độ nuôi 150 con/m2, tỷ lệ sống 65% cá có chỉ số tăng trưởng chiều dài trên 4cm, trọng lượng cá thể đạt trên 0,6g sau 30 ngày nuôi. Ương từ cá hương lên cá giống trong giai lưới và trong ao đất ở mật độ nuôi 15con/m2, tỷ lệ sống 80%, chỉ số tăng trưởng về chiều dài đạt trên 6cm, khối lượng cá thể đạt trên 2,5g sau 30 ngày nuôi. 
  2. Nghiên cứu nuôi thương phẩm cá Chầy mắt đỏ (Squaliobarbus curriculus) trong ao thành công, góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi nước ngọt có giá trị kinh tế. Sau 12 tháng nuôi, tại công thức thí nghiệm có mật độ 2,0 con/m2, cá đạt 700g, tỷ lệ sống 90%, năng suất đạt 12,6 tấn/ha, hệ số thức ăn là 2,7. Kết quả nghiên cứu thí nghiệm nuôi cá Chày mắt đỏ thương phẩm trong ao là cơ sở để áp dụng mở rộng sản xuất.