Projects

Xây dựng mô hình nuôi cá lăng vàng (Mystus nemurus) trong lồng trên hồ chứa miền núi
Project ID:
Subjects: Công nghệ nuôi thương phẩm
Type of Projects: Nghiên cứu ứng dụng
Run by: Phân viện Nghiên cứu NTTS
Project director: Nguyễn Quang Huy
Academic degree: Tiến sỹ
Administration level: Cấp bộ
Budget: 1,600,000,000 VNĐ
Start: 2010
End: 2012
Project areas: Nghệ An
Objectives:
  • Góp phần tạo sinh kế và nâng cao đời sống của người dân miền núi
  • Xây dựng thành công mô hình nuôi cá lăng vàng: quy trình công nghệ nuôi đạt năng suất 15kg/m3, cỡ cá thu hoạch 1,3-1,5kg/con, tỉ lệ sống 60%; Mô hình đạt hiệu quả kinh tế, sản lượng cá nuôi 3 tấn.