Projects

Lưu giữ và cung ứng giống gốc thuỷ sản
Project ID:
Subjects: Giống
Type of Projects: Khai thác nguồn gen
Run by: TT Công nghệ sinh học thủy sản
Project director: Trần Đình Luân
Academic degree: Tiến sỹ
Administration level: Cấp bộ
Budget: 6,960,000,000 VNĐ