Projects

Nghiên cứu nuôi thương phẩm và thử nghiệm sản xuất giống cá Còm tại Hà Nội
Project ID:
Subjects: Công nghệ nuôi thương phẩm
Type of Projects: Nghiên cứu cơ bản
Run by: TT Công nghệ sinh học thủy sản
Project director: Nguyễn Văn Tiến
Academic degree: Tiến Sỹ
Manage by: Viện Nghiên cứu NTTS 1
Administration level: Cấp cơ sở